องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 4 ม.ค. 2562 ]177
162 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 19 ธ.ค. 2561 ]122
163 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]114
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 5 พ.ย. 2561 ]113
165 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 พ.ย. 2561 ]118
166 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 ต.ค. 2561 ]116
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย [ 3 ต.ค. 2561 ]108
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 ต.ค. 2561 ]113
169 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]115
170 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังรองนายกอบต. และปลัดอบต.รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ค. 2561 ]62
171 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประปี 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]127
172 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 1 [ 31 พ.ค. 2560 ]151
173 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]114
174 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]195
175 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]164
176 หนังสือส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]201
177 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประปี 2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]113
178 asdasdf [ 30 พ.ย. 542 ]112
179 saqweed [ 30 พ.ย. 542 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9