องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศีกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]45
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) [ 19 ก.ค. 2562 ]246
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 1 ก.ค. 2562 ]246
4 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]225
5 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]245
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีตสายบ้านสระมะค่า หมู่ที่2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณณบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมูที่ 3 [ 5 ก.พ. 2562 ]248
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2562 ]246
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2562 ]272
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 7 ม.ค. 2562 ]200
10 เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 4 ม.ค. 2562 ]238
11 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 19 ธ.ค. 2561 ]207
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]200
13 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประปี 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]226
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 1 [ 31 พ.ค. 2560 ]228
15 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]217
16 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]222
17 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]208
18 หนังสือส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 พ.ค. 2560 ]285
19 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประปี 2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]190
20 asdasdf [ 30 พ.ย. 542 ]201
 
หน้า 1|2