องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]32
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ย. 2564 ]27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2564 ]26
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สัมยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]26
5 แบบสำรวจออนไลน์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]26
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]28
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]24
10 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]23
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]23
12 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]18
13 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]18
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]18
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]18
16 แบบรายงานแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]18
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]19
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) แนบท้ายประกาศน [ 19 พ.ค. 2563 ]19
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]18
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศีกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5