องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]17
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ย. 2564 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2564 ]30
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สัมยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]24
5 แบบสำรวจออนไลน์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]61
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]101
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]111
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]20
9 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]14
10 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]13
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]15
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]16
13 แบบรายงานแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]10
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]15
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) แนบท้ายประกาศน [ 19 พ.ค. 2563 ]18
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศีกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]103
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 25 มี.ค. 2563 ]16
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ [ 23 มี.ค. 2563 ]11
20 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5