องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [ 25 ก.ย. 2562 ]127
122 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 20 ก.ย. 2562 ]116
123 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]113
124 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 22 ส.ค. 2562 ]118
125 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]123
126 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]120
127 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]111
128 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]115
129 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]128
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.ค. 2562 ]122
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) [ 19 ก.ค. 2562 ]173
132 แบบรายงานแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ [ 12 ก.ค. 2562 ]169
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 1 ก.ค. 2562 ]170
134 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]119
135 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]150
136 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]111
137 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 14 มิ.ย. 2562 ]70
138 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]120
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 10 พ.ค. 2562 ]171
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]153
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9