องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]50
82 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]50
83 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]51
84 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]48
85 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]53
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.ค. 2562 ]50
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) [ 19 ก.ค. 2562 ]53
88 แบบรายงานแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ [ 12 ก.ค. 2562 ]54
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 1 ก.ค. 2562 ]55
90 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]50
91 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]50
92 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]47
93 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 14 มิ.ย. 2562 ]4
94 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]55
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 10 พ.ค. 2562 ]57
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]57
97 อบรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 23 เม.ย. 2562 ]57
98 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]57
99 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2562 ]4
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ [ 22 มี.ค. 2562 ]55
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7