องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]76
62 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สัมยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]159
63 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]70
64 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2564 ]63
65 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]62
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 10 พ.ค. 2564 ]57
67 แบบสำรวจออนไลน์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]151
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตรสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]65
69 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]65
70 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (LTA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]57
71 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 2 เม.ย. 2564 ]67
72 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2564 ]56
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์ [ 8 มี.ค. 2564 ]61
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 5 มี.ค. 2564 ]60
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 3 มี.ค. 2564 ]57
76 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ [ 25 ก.พ. 2564 ]61
77 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]70
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง กำหนดจุดรวบรวมขยะมูลผอยทีเป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน [ 5 ก.พ. 2564 ]65
79 ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 3 ก.พ. 2564 ]103
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ก.พ. 2564 ]62
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9