องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 20 ก.ย. 2562 ]79
42 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]80
43 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 22 ส.ค. 2562 ]76
44 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]75
45 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]75
46 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]75
47 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]74
48 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]81
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.ค. 2562 ]75
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) [ 19 ก.ค. 2562 ]77
51 แบบรายงานแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ [ 12 ก.ค. 2562 ]75
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 1 ก.ค. 2562 ]78
53 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]67
54 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]67
55 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]4
56 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]64
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 10 พ.ค. 2562 ]67
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]67
59 อบรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 23 เม.ย. 2562 ]64
60 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]72
 
|1|2หน้า 3|4|5