องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ก.พ. 2564 ]86
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ม.ค. 2564 ]101
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]136
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]160
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]252
106 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]159
107 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 15 ต.ค. 2563 ]110
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]159
109 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]149
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]185
111 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]133
112 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]154
113 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]149
114 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]149
115 แบบรายงานแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]142
116 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]161
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) แนบท้ายประกาศน [ 19 พ.ค. 2563 ]138
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]162
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศีกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]246
120 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 25 มี.ค. 2563 ]150
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10