องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่  25  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2567  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  40 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสกุล  พาขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ     เอกสารประกอบ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


 
1
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ