องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]64
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]69
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]63
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]65
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]64
7 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 21 ต.ค. 2564 ]63