องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก   นางสาวปิยะพัชร์ ทวีวัชรรุ่งเรือง จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก 
นางสาวปริยากร ศรีระการ
หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
087-9580789 065-5292256
087-9580789 084-9719412