องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเพ็ญวดี  เดชพร   นางสาวปิยะพัชร์ ทวีวัชรรุ่งเรือง นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น
นางสาวปริยากร ศรีระการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างเขียนแบบ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
088-5814186 065-5292256
062-7230802
084-9719412