องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางสกุล  พาขุนทด
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวปริยากร ศรีระการ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ +  นางสาวปิยะพัชร์  ทวีวัชรรุ่งเรือง
  ตำแหน่ง + นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + นายสิทธิชัย  เอ้กระโทก
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
   ชื่อ +  จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ +
 044-009846
   อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th