องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น
นายช่างเขียนแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 -ว่าง-
 นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น
 นายช่างโยธา

 นายช่างเขียนแบบ


นายณรงค์ศักดิ์  อินอ่อนกุล

ผู้ช่วยนายช่างโยธานางนงนุช  มุขกระโทก นายภูมิดนัย  ไข่กระโทก  นายเกื้อกูล  แฝงกระโทก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป