องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
กองคลัง


 
 นางสาวปิยะพัชร์  ทวีวัชรรุ่งเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
นางณัชณิชา   คีมกระโทก
 นางสาวกัญญารัตน์  ชุมกระโทก นางสาวปภารัตน์ แก่นกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ