องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางเพ็ญวดี   เดชพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
     
นางเพ็ญวดี   เดชพร
นางสาวศศิธร ขาวนอก
 นายวิโรจน์  เดชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร
นางสาวเกศิณี  วารินทร์
นายยุทธภูมิ  ธีระวัฒนา -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
-ว่าง-   นางสาววารุณี   จุลสี
เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นายธัชชัย   มุขกระโทก นายพิง  ม่วงกระโทก นางสาคร  มิตรกระโทก
พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)