องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
สภา อบต.

 
 
  นายสมพร  มูลวงศ์  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     

 
นายมานพ  พึ่งกระโทก
  นางสาวปริยากร  ศรีระการ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     นายสมบูรณ์  เสรัมย์ นายธวัชชัย  ชุดกระโทก นางสาววรัญญา  โมงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
     นายบุญล้อม  ปลอบเมือง นางสาวจิรภา  ครองกระโทก นายประจักษ์  ใข่กระโทก
 นายอภิชาติ  ดวงโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9