องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสกุล  พาขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-7250611


นายแดง  ไข่กระโทก  
นายอยู่  จุลสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.099-0039627
โทร.085-4697275

นายสำรวม  ด่านกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-7353529

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-9719412
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก   นางสาวปิยะพัชร์ ทวีวัชรรุ่งเรือง จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
นางสาวปริยากร ศรีระการ
หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.087-9580789 โทร.065-5292256 โทร.087-9580789 โทร.084-9719412