องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสกุล  พาขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-7250611


นายแดง  ไข่กระโทก  
นายอยู่  จุลสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.099-0039627
โทร.085-4697275

นายสำรวม  ด่านกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-7353529

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-9719412
นางเพ็ญวดี  เดชพร   นางสาวปิยะพัชร์ ทวีวัชรรุ่งเรือง นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น
นางสาวปริยากร ศรีระการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างเขียนแบบ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.088-5814186
โทร.065-5292256 โทร.062-7230802
โทร.084-9719412