องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธผลในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและศึกษาดูงานจริง

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29