องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมกฏหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กับการบริหารงาน อปท. รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12