องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก


สุขภาพช่องปากสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย อบต.หนองไม้ไผ่ โดยท่านนายก อานนท์ หาญสูงเนิน   เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไม้ไผ่   โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอำเภอหนองบุญมากอนุเคราะห์วิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครอง  

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12