องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไม้ไผ่


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ มี 12 โครงการ ดังนี้

1.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

2.โครงการสร้างเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษา

3.โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่อบัติซ้ำ (CHF)

4.โครงการโรงเรียนเบาหวาน ความดันโลหิต เพื่อปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

6.โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง

7.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองไม้ไผ่ (ชมรมผู้สูงอายุ)

8.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (ชมรม อสม.)

9.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.อบต.หนองไม้ไผ่

10.โครงการฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ศพด.อบต.หนองไม้ไผ่

11.โครงการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

12.กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12