องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566


 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 65

การฝึกอบรม“หมู่บ้านนำร่อง”การคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในตำบลหนองไม้ไผ่ในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด  มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพื่อให้สามารถนำไปสู่การจัดการขยะรูปแบบใหม่ต่อไป

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12