องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่  25  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2567  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  40 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสกุล  พาขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ 

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29