องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่


วันที่ 13 มิถุนายน  2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้อนุมัติจัดทำโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ที่ได้รับการขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ไผ่ กลุ่มองค์กรประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข ป้องกัน และควมคุมโรค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12