องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 1 ธ.ค. 2564 ]18
2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]8
3 คู่มือรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]4
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]5
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]14
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ต.ค. 2564 ]7
7 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]7
8 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2564 ]5
9 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 1 ต.ค. 2564 ]5
10 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บำเห็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]4
11 คู่มือปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ธ.ค. 2563 ]51
12 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.สาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2563 ]4