องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สาสน์จากนายก อบต.


นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ตำบล  ผมนายอานนท์  หาญสูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ขอเรียนว่านโยบายที่จะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่แห่งนี้ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๗๕๗  ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่ง  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑/๒๕๕๗  ข้อ ๑  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง  เนื่องจากครบวาระก่อนวันที่    มกราคม  ๒๕๕๘  ๑.๕  ประธานสภาจะต้องจัดให้มีการประชุมสภาภายใน  ๓๐  วัน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา  ๔๘  ทศ  ดังมีสาระสำคัญซึ่งจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ตำบลบ้านเหลื่อม  ดังต่อไปนี้

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน  ดังนี้

   1.1  ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา

   1.2  ดำเนินการก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ทางสัญจรทางบก  ประกอบด้วย  ถนนและผิวจราจรประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  รวมทั้งขยายโครงข่ายถนนให้เชื่อมโยงถึงกันระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล

   1.3   ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  รวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง

   1.4  ดำเนินการการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ศาลาประชาคม  เสียงตามสาย  เป็นต้น

  2.  นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

   2.1  ดำเนินการการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

2.2.  การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชน

  3.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  เพื่อให้ชาวตำบลหนองไม้ไผ่มีความสุขสมบูรณ์ โดยเน้นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส ดังนี้

3.1  การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านการเกษตร  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

3.2  การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เช่น ฝึกอบรมอาชีพ จัดหาอาชีพเสริม ส่งเสริมสินค้า OTOP ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มฝึกอาชีพทุกหมู่บ้านในตำบลหนองไม้ไผ่

3.3  การแก้ปัญหาและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แก่เกษตรกร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  4.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

   4.1  การพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม  โดยมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วนราชการทุกภาคส่วน

   4.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

   4.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาสังคม  สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในหมู่บ้าน

   4.4  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  ในการเสริมสร้างสุขภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข

   4.5  การควบคุมและป้องกันโรค  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น

5.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

   5.1   ด้านการศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม)  อุปกรณ์การเรียนการสอน  และสื่อต่างๆ ให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

   5.2  ด้านศาสนาและวัฒนธรรรม  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก

   5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา

  6.  นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเมืองระบอบประชาธิปไตย  รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้

   6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

   6.2  พัฒนาการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

   6.3  พัฒนาศักยภาพ  และส่งเสริมความรู้ของบุคลากร  ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานส่วนตำบล ให้มีความรู้ในระเบียบการปฏิบัติงานโดยพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย

  7.  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   7.1  การบำบัดฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบโดยจัดหาถังขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองไม้ไผ่

   7.2  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องความสะอาด  และพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ   ลุ่มน้ำลำคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ที่เคารพทุกท่าน

    นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่นี้  ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และเป็นนโยบายซึ่งสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่ บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลหนองไม้ไผ่  ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ซึ่งความสำเร็จที่จะบังเกิดขึ้น ก็ด้วยความสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทุกท่าน กระผมขอให้คำมั่นว่า จะนำนโยบายดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลหนองไม้ไผ่ต่อไป     ขอบคุณครับ

                                                                                                                  นายอานนท์  หาญสูงเนิน

                                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

                                                                                                                      ผู้แถลงนโยบาย