องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม