องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม