องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก   นางสาวปิยะพัชร์ ทวีวัชรรุ่งเรือง -ว่าง-
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ