องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                       ตำบลหนองไม้ไผ่เป็น  1  ใน  9  ตำบลในเขตอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ด้านดังนี้

                  ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองหัวแรต  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางสาธารณะทางแยกเข้าห้วยตะขบ  บริเวณพิกัด  TB  060237  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวหลักไม้แก่น  ผ่านไร่มันสำปะหลัง  ถึงคลองสารเพชร  บริเวณพิกัด  TB  091245  ไปตามแนวหลักไม้แก่น  ผ่านไร่มันสำปะหลัง  ถึงถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2298  ( ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่  8 - 9 )  บริเวณพิกัด  TB  116248  ไปตามหลักไม้แก่น  ผ่านไร่มันสำปะหลัง  บรรจบกับทางสาธารณะสายบ้านหนองหิน  -  หนองตะไก้  สิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้  บริเวณพิกัด  TB  178245  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  12  กิโลเมตร

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลหนองตะไก้  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้  บริเวณพิกัด  TB  172845  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เลียบตามอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้  ผ่านทุ่งนาของหมู่บ้านไปตามหลักไม้แก่น  ถึงทางสาธารณะทางเข้าบ้านด่านตลอด  บริเวณพิกัด  TB  168176  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  7.4  กิโลเมตร

                   ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลมาบตะโกเอน  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  TB  168176  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวหลักไม้แก่น  ผ่านไร่มันสำปะหลังถึงบริเวณพิกัด  TB  124154  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวหลักไม้แก่น  ผ่านไร่มันสำปะหลัง  สิ้นสุดที่ทางสาธารณะเข้าบ้านพนาหนองหิน  ตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  บริเวณพิกัด  TB  065171  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  11.5  กิโลเมตร

                    ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลรุ่งอรุณ  และตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  TB  065171  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวหลักไม้แก่น  ทางทิศตะวันตกของบ้านด่านกอโจด  ตำบลหนองไม้ไผ่  ไปทางทิศเหนือตามแนวไร่มันสำปะหลัง  ถึงทางสาธารณะ  สิ้นสุดที่ทางแยกเข้าบ้านห้วยตะขบ  บริเวณพิกัด  TB  060237  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  8.6  กิโลเมตร

                   โดยตำบลหนองไม้ไผ่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะทางประมาณ  63  กิโลเมตร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  53,170  ไร่  หรือประมาณ  85.07 ตารางกิโลเมตร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  ตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

                   -  โทรศัพท์ 044 009846 , 086 - 4695625 

-  โทรสาร  044081017

ลักษณะภูมิประเทศ

          ภูมิประเภศขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นเนินสลับสูงต่ำ   ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา  ส่วนที่เป็นเนินสูงต่ำเหมาะแก่การทำไร่   ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกฉัยงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 -39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  15 องศา  

ลักษณะของดิน

                    ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนลูกรัง    ดินไม่อุ้มน้ำ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  5  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

อ่างเก็บน้ำ                            มี    1  แห่ง

บึง หนอง คลอง อ่าง                มี   10  แห่ง

สระน้ำ                                มี   3   แห่ง

บ่อบาดาล                            มี   5   แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ