องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายศรเกียรติ  แผนวิชิต
นักวิชาการศึกษา
 
     
นางภควรรณ  พิมพ์ปรุ
นางสาวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดา นางนภา  พาสกระโทก นางพรพรรณ   ทิพย์พันดุง
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

   
-ว่าง- -ว่าง- นางสาวดนิตา  โขนกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
  -ว่าง-  
   คนงานทั่วไป