องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กองการศึกษา

 
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายศรเกียรติ  แผนวิชิต
นักวิชาการศึกษา
 
     
นางภควรรณ  พิมพ์ปรุ
นางสาวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดา นางนภา  พาสกระโทก นางพรพรรณ   ทิพย์พันดุง
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางประภาพร  ราชู นางสาวสุวรรณา   คลุ้มกระโทก
นางสาวดนิตา  โขนกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
   นางสาวสัทญา เฉาะกระโทก  
   คนงานทั่วไป