องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
กองช่าง

 
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
  -ว่าง-  
   นายช่างโยธา  
 
 

 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป