องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กองคลัง


 
 นางสาววนิดา  ด่านกระโทก
นักวิชาการพัสดุ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววนิดา  ด่านกระโทก  นางสาววนิดา  ด่านกระโทก
นักวิชาการพัสดุ
รักษาการนักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
     
นางณัชณิชา   คีมกระโทก
 นางสาวกัญญารัตน์  ชุมกระโทก นางสาวปภารัตน์ แก่นกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ