องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักงานปลัด
     
นางเพ็ญวดี   เดชพร
นางสาวศศิธร ขาวนอก
 นายวิโรจน์  เดชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร
นางสาวทัดดาว  บุญวาสนา นายยุทธภูมิ  ธีระวัฒนา สิบโทพรวัฒน์  โพธิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
นางสาวนนทพร  เคนจำปา   นางสาววารุณี   จุลสี
เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นายธัชชัย   มุขกระโทก นายพิง  ม่วงกระโทก  นางนันทพร  เขลากระโทก
พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)