องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สภา อบต.

 
นายสายนาถ  ทองกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นางสุนันท์  เมินกระโทก นางสาวปริยากร ศรีระการ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
 นายสำรวม  ด่านกระโทก นางต้อย  ภาคย์กระโทก
 นายพี  ฉากกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
 นายยุทธนา  แตะกระโทก  นายสุรศักดิ์  ภูมิกระโทก  นายแดง  ขุนทอง  นายสำเริง  เงกสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
     
 นางน้ำฝน  ภัทรทีปต์  นายสุริยะ  จุลสานะ  นางสมพิษ  มิตรกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
 นายประจักษ์  ใข่กระโทก  นายณรงค์ศักดิ์  นอใหม่  นายวิโรจน์  ไทยสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 นายธนวัฒน์  พบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9