องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายอานนท์ หาญสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายเจษฎา  ทิพย์พันดุง นายประถม  พบกระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายทัศน์พล แก่นตระการฤทธิกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล