โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์และบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ในตำบลหนองไม้ไผ่

  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖