วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการวันเด็ก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงและเวทีโครงการวันเด็ก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก. 060 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 230 เมตร บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 สาย ศพด. อบต.หนองไม้ไผ่ถึงสระหนองกัดลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2567
จ้าง ซ่อมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายซอยมิตรไมตรี บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายข้างวัดหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเด็ก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กธ 3675 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายข้างวัดหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง