วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรงและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
เช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ สำนักปลัดและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายร่วม สันกลาง ถึงสระหนองหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมงสนวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง