วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างปรับสนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,วอลเล่ย์บอลและทาสีตีเส้นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองไม้ไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,010 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,060 ตารางเมตร
26  พ.ย. 2561
ซื้อค่าชุดนักกีฬาสำหรับนักกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง