วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
จ้างบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรงและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุระการหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน กุมภาพันธ์ 2567( นายศิวกร สรสิทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 สายป่ามะค่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายสระอีสานเขียวเชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ สำนักปลัดและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง