วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุ-อุกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็๋บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหัวอ่างพัฒนา หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวถนนหินคลุก สายสำนักสงฆ์พูนแสงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าชะอม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกษตรพัฒนา บ้านสระมะค่า หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงกาาร อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง