วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างค่ายานพาหนะโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการค่าซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างปรับสนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,วอลเล่ย์บอลและทาสีตีเส้นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง