วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการลอยกระทงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างทำพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานธุรการเอกสารและด้านอื่นๆ ในส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 12 เดือๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 28,800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง