วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
ซื้อค่าของรางวัลที่ใช้ในการแสดงและเด็กที่ร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อเพื่อใช้ในโครงการวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างค่ายานพาหนะโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการค่าซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง