วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดสถานที่ โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง