วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 สายป่ามะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงไปวัดหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบของ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่ง ยามรักษาควานปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 สายบ้านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ จีนสูงเนิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง