วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
จ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 (นายศิวกร สรสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 (นายสำรอง นาคเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน (นายสำรอง นาคเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ และงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (นางสาวบุษบง รนกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับหมาย ประจำเดือน เมษายน 2567 (นายศิวกร สรสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายศาลตาปู่ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเ
21  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้านด่านก่อโจด หมู่ที่ 5 ความยาวรวมบ่อพัก 230 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายศาลตาปู่ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเ
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง