วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตึ่ม ทองเกษม บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างทำพวงมาลาดอกไม้ (งานย่าโม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 3 คัน (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง