วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) เป็นจำนวนเงิน 39,658 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง