วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างทำตรายาง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 3675 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่าง 19 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน ช่วงบ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)