วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง จำนวน 11,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลในการจัดการแสดงและเด็กที่เข้าร่วมทำกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง