วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
เหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านอื่นๆในส่วนของกองคลัง
29  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สานสัมฤทธิ์เจริญ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน และงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายตะแบกโพง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง