วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอบรมภาคปฏิบัติโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างทำตรายาง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 3675 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่าง 19 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง