วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชื่อมอำเภอครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตึ่ม ทองเกษม บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง