วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOL Waste Bank Week - มหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงไปวัดด่านตลอด หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แบบแปลนตามที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายจำลอง เฉียบกระโทก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 สายป่ามะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง